Kanser Taraması Testleri (7 Adet Tahlil)
CEAGenel Kanser ve tümör taraması testidir.
AFPKaraciğer, testis ve yumurtalık kanserlerini saptama ve tanı koymaya yardımcı olmak için AFP kullanılır.
LDHBazı kanser hastalıklarında, karaciğer hastalıkları ve kalp krizinde yükselir.
CA 125Yumurtalık kanseri ve kist durumlarında ,bazı kanserlerde artar.
CA 19-9Tümör belirtecidir,Pankreas kanserinde artar.Bazı kanser türlerinde de artabilir.
CA 15-3Tümör belirtecidir,Meme kanserinde özellikle belirleyicidir. Çeşitli kanserlerde artabilir.
Kalsiyum (Ca++)Hiperparatiroidizm, maling hastalıklar, vitamin D intoksikasyonu, Paget hastalığı, Paget hastalığı(Kemik Deformasyonu), immobilizasyon, tirotoksikoz da düzeyleri Kemik erimesi, tiroid(guatr) hastalıkları, böbrek yetmezliği, magnezyum düşüklüğü, böbrek fonksiyon bozuklukları v.s
Romatizma ve Enfeksiyon Analizleri (3 Adet Tahlil)
ASO
(Anti-Steptolizin-O)
Geçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.
cRP
(C-Reaktif Protein)
cRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir.
RF
(Romatoid Faktör)
RF Romatoid artirit tanısı (Kalp Romtizması)

 

Bulaşıcı Hastalıklar ve Hepatit (5 Adet Tahlil)
Anti HIV 1+2HIV(Aids) virusünün vucuda alınımından yaklaşık 2 hafta sonra hiv P24 antijeni tesbit edilir.
HBsAgHBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.
Anti-HBsAnti-HBs HBsAg´ye karşı oluşmuş antikorları gösteren kantitatif bir testtir. HBs Aşısı kontrolü, bağışıklık kontrolü.
Anti-HCVAnti HCV (Hepatit C Virüsü) HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.
VDRL VDRL testi,sifilis yani frengi hastalığı  tanısında kullanılan  bir testtir. (CYBH)
Kansızlık Taraması (20 Adet Tahlil)
Tam Kan Sayımı (Hemogram 18 Parametre) Toplam 18 Kan testinden oluşur.Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir.Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çokönemli bilgiler sağlar. Lökositler (beyaz kan hücreleri) iki temelgruba ayrılır: Granülösitler nötrofil, bazofil ve eozinofili içerirken,Agranülösitler lenfosit ve monositleri içerir. Lökositler vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır ve fagositoz işlemini gerçekleştirirler. Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) görevi oksijenin akciğerden vücut dokularına taşınması ve karbondioksitin de dokulardan akciğerlere geritaşınmasıdır. Eritrositlerle ilgili olarak Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC analizleri yapılır. Anemilerde;eritrosit sayısı, Hb ve Hct değerleri düşer. MCV, MCH, MCHC tarama parametreleri değildir.
Demir (Fe) Anemilerin (kansızlık) tiplendirilmesinde kullanılır.
Demir Bağlama
(Fe B) 
 Demir eksikliği anemisinde seviyesi yükselir.Demir ile beraber değerlendirilir.
Tiroid (Guatr) Fonksiyon Testleri (5 Adet Tahlil)
FT3 (Serbest T3) FT3 Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ötiroid (sağlıklı), hipotiroid(düşük) ve hipertiroid (Yüksek)durumlarını ayırmada kullanılır.
FT4 (Serbest T4)FT4 T4´ün fizyolojik aktif formudur. Tiroid fonksiyon bozukluklarında TSH ile birlikte tercih edilen bir parametredir.
Total T3TT3 T3 tiroid hormonlarının dokudaki etkisini gösteren ana formudur.
Total T4Tiroid bezinden salgılanan ana hormondur. Tiroidal hormon salgısını direkt olarak gösterir.
TSHTSH Tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde özgünlük ve duyarlılığı çok yüksektir. Tiroid hormonlarının salgılanmasının düzenlenmesinde merkez rol oynar.
Biyokimya ve Mikrobiyoloji Testleri (19 Adet Tahlil)
Kolesterol TotalKolesterol testi, özellikle ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riskinin değerlendirilmesi için faydalıdır. Kolesterol, lipid profilinin bir parçasıdır.
Kolesterol HDL
(İyi Kolesterol)
Artmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder.
Kolesterol LDL
(Kötü Kolesterol)
LDL Özellikle ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini saptamak için kullanılır. LDL-kötü kolesterol düzeyinin yüksek olması, ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski ile yakından ilişkilidir
Kolesterol VLDL
(Low Kolesterol)
Çok düşük yoğunluklu kolesterol türüdür. LDL Kolesterol kadar tehlikeli değildir.
Trigliserid
(Kan Yağları)
Trigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.
Ürik AsitGut Hastalığı, böbrek yetmezliği, alkolizm, lösemi, açlık, down sendromu, kurşun zehirlenmesi.Ağır ekzersiz ve yüksek pürinli diyetlerde yükselebilir.
Sodyum
(Na)
Vücuttaki hücre dışı sıvının en önemli katyonudur.Sıvı- elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.Kas çalışmasını sağlamaktadır.Tansiyon hastalıkları erken teşhisi için önmlidir.
Potasyum
(K)
Potasyum, hücre içinin ana katyonudur. Sinir ve kas aktivitesi için kritik rolü vardır.Asit Baz,elektrolit dengesi tansiyon hastalıkları erken tanısı için gereklidir.
Klorür
(Cl)
Susuzluk, Cushing sendromu, Diabetes İnsipitus, respiratuar alkalozis, metabolik asidoz (uzun süren ishal sonucu) ve bazı böbrek yetmezliğinde artabilir.Asit baz ve elektrolit dengesi.
Total BilirubinSerum bilirubin düzeylerindeki artış, eritrositlerde aşırı bir yıkım olduğunda ya da karaciğer normal miktarda üretilen bilirubini dışarı atamadığında görülür.Ten renginde Sarılık yapar.
Direkt BilirubinDirekt bilirubin değerleri pankreas başı kanseri, koledok kanalı taşları ve Dubin-Johnson Sendromu´nda yükselir.
İndirekt Bilirubinİndiirekt bilirubin değerleri total bilirubin ile birlikte seyreder.
Total ProteinProtein kaybının arttığı böbrek sendrom, ağır yanık, karaciğer hastalıkları, yetersiz protein alınımında düşer.Artmış düzeyleri, susuzluk ve multiple myolomda görülür. Böbrek ve kraciğer hastalıklarının takibinde kullanılır.
AlbuminAkut ve kronik enflamasyonlar, karaciğerin sentez kapasitesinin azalması , nefrotik sendrom, yanık, travma gibi vücut yüzeylerinde kaybın artması, Plazma su konsantrasyonunun azaldığı durumlarda konsantrasyonu yükselir.
GlobulinBöbrek ve kraciğer hastalıklarının takibinde kullanılır.
Sedimantasyonİnflamatuar hastalıklar,romatizmal hastalıklar,akut ve kronik infeksiyonlar, maligniteler, romatoid hastalıklar.
Gaitada Gizli Kan
(GGK)
GGK Gizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.
Dışkı MikroskopisiDışkının mikroskopla incelenmesidir,parazit ve yumurtalarının,kurtcuk ve asalakların tesbiti, teşhisi,sindirim,iltihap ve gizli kanama teşhisi,ishale yol açan mikropların tesbiti.
HPSA
(Helicobacter pylori)
Bu bakterinin asitle birlikte, ülser oluşumunda rol oynayan en güçlü etken olduğu saptanmıştır. Bakteri hem koruyucu faktörleri azaltarak, hem de mide asidinin gücünü arttırarak mide ülserine neden olmaktadır. H.pylori ile infekte ve aşırı asit salınımı olan kişiler mide ülseri, mide kanseri ve duedonum ülseri için büyük risk taşırlar.Mide hastalıklarına yol açan bakteridir.

 

Böbrek Fonksiyon Testleri (3 Adet Tahlil)
ÜreBöbrek fonksiyon yetmezlikelrinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.
Kreatinin Kreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıları, şok, dehidratasyon, hipertiroidizm,akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması,şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebelikdir.
Tam İdrar AnaliziTam idrar ;İdrar sedimenti, idrarda şeker, protein, albumin, nitrit, keton, ürobulin, ürobilinojen, PH,Dansite,Renk,yoğunluk,İltihap,taş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.
Karaciğer Fonksiyon Testleri (4 Adet Tahlil)
SGOT
(AST)
Sırasıyla kalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.
SGPT
(ALT)
Primer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.
Gama Glutamil Transferaz (GGT)GGT esas olarak böbrek, karaciğer ve pankreas kaynaklı bir enzimdir. Böbrekte daha yoğun olmasına rağmen genellikle karaciğer değerlendirilmesinde kullanılır.Karaciğer hastalıkları, Kolon ve göğüs kanserlerinin tanısında kullanılır.
Alkalen Fosfataz
(ALP)
ALP Karaciğer ve kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde,Safra kesesi ,İntrahepatik ve extrahepatik kolestaz,siroz, hepatitler, infeksiyöz mononukleoz gibi karaciğer hastalıklarında Paget Hastalığı, metastatik kemik tümörleri, kemik kırıkları gibi durumlarda artarPankreas fonksiyonunu denetler.

 

Risk Faktörleri (1 Adet Tahlil)
Hs-CRP
(Hassas CRP)
Doku hasarı, infeksiyon, ya da akut inflamasyona neden olan çeşitli hastalık durumlarında CRP seviyeleri normalin üzerine çıkar.

 

Diabet Taraması (2 Adet)
Açlık Kan Şekeri  Diyabet hastalığı tanısında kullanılır.Kan şekerimizi belirler.
İnsulin  Glukoz/İnsülin metabolizmasını düzenler,kan şekerimizi ayalar.
Görüntüleme Tetkikleri ( 9 Adet Görüntüleme Tetkiki)
Tüm Batın Ultrasonu 
(USG)
Tüm Batın USG Tüm iç organların uzman radyoloji doktoru tarafından görüntülenmesi,karaciğer,dalak,safra kesesi,safra yolları,böbrekler,pankreas,üriner sistem,yumurtalıklar,mesane,prostat v.s .Kum,taş kist gibi oluşumların teşhisi.
 Alt ve Üst Batın Ultrasonu
(USG)
Alt ve üst batında bulunan tüm organlarımızın incelenmesi
Akciğer Kalp Aort Filmi
(Grafisi)
Akciğer Filmi Akciğer hastalıkları, Akciğerde tümör ve lezyon belirlenmesi, zatürre ve verem gibi hastalıkların teşhisi.
EKG
(Elektrokardiografi)
EKG Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin incelenmesi, kalp ritm bozuklukları,kalp krizi teşhisi.
Böbrek Ultrasonu
(USG)
Böbrek organımızdaki kist ve taşların belirlenmesi,fizyolojisinin incelenmesi
Karaciğer Ultrasonu
(USG)
Karaciğer yağlanması büyümesi,karaciğerde kist oluşımları ,fizyolojik değişikliklerin belirlenmesi.
Tiroid Ultrasonu
(USG)
Tiroid bezi ultrasonu,guatr hastalıklarının tanısı için uzman hekim tarafından görüntülemesi gerçekleştirilir.
Dalak ve Pankreas Ultrasonu
(USG)
Dalak ve Pankreas organlarımızın detaylı ultrasonografik olarak incelenmesidir.
Prostat Ultrasonu
(USG)
 Prostat bezinin incelenmesi,fonksiyonlarının belirlenmesi.

 

Değerlendirmeler
Doktor DeğerlendirmesiSonuçlar Laboratuvar Uzman Hekimleri Tarafından değerlendirilir, gerekli izahat ve öneriler, tavsiyeler verilir anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir. Normal bulgular varsa muayeneye yönlendirilmemektedir.


Check up için gelmeden 12 saat önce aç kalınması gerekmektedir. Tam 12 saat açlık önerilir. Akşam 21:00′den itibaren (katı, sıvı, alkol, sigara) hiçbir gıda ve madde alınmamalıdır.Saat 21:00 ile 24:00 arası sadece ihtiyaç karşılanması için su tüketilebilir.Gereğinden fazla su içilmemelidir.