Kanser Taraması Testleri (7 Adet Tahlil)
CEAGenel Kanser ve tümör taraması testidir.
AFPKaraciğer, testis ve yumurtalık kanserlerini saptama ve tanı koymaya yardımcı olmak için AFP kullanılır.
LDHBazı kanser hastalıklarında, karaciğer hastalıkları ve kalp krizinde yükselir.
CA 125Yumurtalık kanseri ve kist durumlarında ,bazı kanserlerde artar.
CA 19-9Tümör belirtecidir,Pankreas kanserinde artar.Bazı kanser türlerinde de artabilir.
CA 15-3Tümör belirtecidir,Meme kanserinde özellikle belirleyicidir. Çeşitli kanserlerde artabilir.
Kalsiyum (Ca++)Hiperparatiroidizm, maling hastalıklar, vitamin D intoksikasyonu, Paget hastalığı(Kemik Deformasyonu), immobilizasyon, tirotoksikoz da düzeyleri Kemik erimesi, tiroid(guatr) hastalıkları, böbrek yetmezliği, magnezyum düşüklüğü, böbrek fonksiyon bozuklukları v.s
Romatizma ve Enfeksiyon Analizleri (3 Adet Tahlil)
ASO
(Anti-Steptolizin-O)
Geçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.
cRP
(C-Reaktif Protein)
cRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir.
RF
(Romatoid Faktör)
RF Romatoid artirit tanısı (Kalp Romtizması)
Bulaşıcı Hastalıklar ve Hepatit (5 Adet Tahlil)
Anti HIV 1+2HIV(Aids) virusünün vucuda alınımından yaklaşık 2 hafta sonra hiv P24 antijeni tesbit edilir.
HBsAgHBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.
Anti-HBsAnti-HBs HBsAg´ye karşı oluşmuş antikorları gösteren kantitatif bir testtir. HBs Aşısı kontrolü, bağışıklık kontrolü.
Anti-HCVAnti HCV (Hepatit C Virüsü) HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.
VDRLVDRL testi,sifilis yani frengi hastalığı  tanısında kullanılan  bir testtir. (CYBH)
Kansızlık Taraması (23 Adet Tahlil)
Tam Kan Sayımı (Hemogram 18 Parametre)Toplam 18 Kan testinden oluşur.Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir.Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çokönemli bilgiler sağlar. Lökositler (beyaz kan hücreleri) iki temelgruba ayrılır: Granülösitler nötrofil, bazofil ve eozinofili içerirken,Agranülösitler lenfosit ve monositleri içerir. Lökositler vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır ve fagositoz işlemini gerçekleştirirler. Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) görevi oksijenin akciğerden vücut dokularına taşınması ve karbondioksitin de dokulardan akciğerlere geritaşınmasıdır. Eritrositlerle ilgili olarak Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC analizleri yapılır. Anemilerde;eritrosit sayısı, Hb ve Hct değerleri düşer. 
Vitamin B12Kansızlık ve unutkanlık şikayetlerinde Vit B12 değerleri düşer.Böbrek ve Kalp yetmezliği gibi durumlarda Vit B12 belirleyici bir faktördür.
FerritinDaha çok aneminin(kansızlık) tiplendirilmesinde değerlidir. Demir eksikliği anemisinin değerlendirmesinde kullanılır .Demir depolarının doluluk oranını gösterir.Talasemi ve kronik anemilerin teşhisine yardımcıdır.
Folik AsitKansızlığa yol açan Folat eksikliğinin belirlenmesinde kullanılır.
Demir
(Fe)
Anemilerin (kansızlık) tiplendirilmesinde kullanılır.
Demir Bağlama
(Fe B)
Demir eksikliği anemisinde seviyesi yükselir.Demir ile beraber değerlendirilir.
Alerji Testleri (1 Adet Tahlil)
Total IgE       Vücudumuzda herhangi bir gıda toz veya maddeye allerjimiz olup olmadığını gösterir.Neye karşı allerjiniz olduğunuzu öğrenmek için Spesifik IgE testleri ayrıca yapılmalıdır.

 

Tiroid (Guatr) Fonksiyon Testleri (5 Adet Tahlil)
FT3 (Serbest T3)FT3 Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ötiroid (sağlıklı), hipotiroid(düşük) ve hipertiroid (Yüksek)durumlarını ayırmada kullanılır.
FT4 (Serbest T4)FT4 T4´ün fizyolojik aktif formudur. Tiroid fonksiyon bozukluklarında TSH ile birlikte tercih edilen bir parametredir.
Total T3TT3 T3 tiroid hormonlarının dokudaki etkisini gösteren ana formudur.
Total T4Tiroid bezinden salgılanan ana hormondur. Tiroidal hormon salgısını direkt olarak gösterir.
TSHTSH Tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde özgünlük ve duyarlılığı çok yüksektir. Tiroid hormonlarının salgılanmasının düzenlenmesinde merkez rol oynar.
Biyokimya ve Mikrobiyoloji Testleri (19 Adet Tahlil)

 

Kolesterol TotalKolesterol testi, özellikle ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riskinin değerlendirilmesi için faydalıdır. Kolesterol, lipid profilinin bir parçasıdır.
Kolesterol HDL
(İyi Kolesterol)
Artmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder.
Kolesterol LDL
(Kötü Kolesterol)
LDL Özellikle ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini saptamak için kullanılır. LDL-kötü kolesterol düzeyinin yüksek olması, ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski ile yakından ilişkilidir
Kolesterol VLDL
(Low Kolesterol)
Çok düşük yoğunluklu kolesterol türüdür. LDL Kolesterol kadar tehlikeli değildir.
Trigliserid
(Kan Yağları)
Trigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.
Ürik AsitGut Hastalığı, böbrek yetmezliği, alkolizm, lösemi, açlık, down sendromu, kurşun zehirlenmesi.Ağır ekzersiz ve yüksek pürinli diyetlerde yükselebilir.
Sodyum
(Na)
Vücuttaki hücre dışı sıvının en önemli katyonudur.Sıvı- elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.Kas çalışmasını sağlamaktadır.Tansiyon hastalıkları erken teşhisi için önmlidir.
Potasyum (K)Potasyum, hücre içinin ana katyonudur. Sinir ve kas aktivitesi için kritik rolü vardır.Asit Baz,elektrolit dengesi tansiyon hastalıkları erken tanısı için gereklidir.
Klorür
(Cl)
Susuzluk, Cushing sendromu, Diabetes İnsipitus, respiratuar alkalozis, metabolik asidoz (uzun süren ishal sonucu) ve bazı böbrek yetmezliğinde artabilir.Asit baz ve elektrolit dengesi.
Total BilirubinSerum bilirubin düzeylerindeki artış, eritrositlerde aşırı bir yıkım olduğunda ya da karaciğer normal miktarda üretilen bilirubini dışarı atamadığında görülür.Ten renginde Sarılık yapar.
Direkt BilirubinDirekt bilirubin değerleri pankreas başı kanseri, koledok kanalı taşları ve Dubin-Johnson Sendromu´nda yükselir.
İndirekt Bilirubinİndiirekt bilirubin değerleri total bilirubin ile birlikte seyreder.
Total ProteinProtein kaybının arttığı böbrek sendrom, ağır yanık, karaciğer hastalıkları, yetersiz protein alınımında düşer.Artmış düzeyleri, susuzluk ve multiple myolomda görülür. Böbrek ve kraciğer hastalıklarının takibinde kullanılır.
AlbuminAkut ve kronik enflamasyonlar, karaciğerin sentez kapasitesinin azalması , nefrotik sendrom, yanık, travma gibi vücut yüzeylerinde kaybın artması, Plazma su konsantrasyonunun azaldığı durumlarda konsantrasyonu yükselir.
GlobulinBöbrek ve kraciğer hastalıklarının takibinde kullanılır.
  
Gaitada Gizli Kan
(GGK)
GGK Gizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.
Dışkı MikroskopisiDışkının mikroskopla incelenmesidir,parazit ve yumurtalarının,kurtcuk ve asalakların tesbiti, teşhisi,sindirim,iltihap ve gizli kanama teşhisi,ishale yol açan mikropların tesbiti.
HPSA
(Helicobacter pylori)
Bu bakterinin asitle birlikte, ülser oluşumunda rol oynayan en güçlü etken olduğu saptanmıştır. Bakteri hem koruyucu faktörleri azaltarak, hem de mide asidinin gücünü arttırarak mide ülserine neden olmaktadır. H.pylori ile infekte ve aşırı asit salınımı olan kişiler mide ülseri, mide kanseri ve duedonum ülseri için büyük risk taşırlar.Mide hastalıklarına yol açan bakteridir.
Böbrek Fonksiyon Testleri (4 Adet Tahlil)
ÜreBöbrek fonksiyon yetmezlikelrinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.
KreatininKreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıları, şok, dehidratasyon, hipertiroidizm,akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması,şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebelikdir.
Tam İdrar AnaliziTam idrar ;İdrar sedimenti, idrarda şeker, protein, albumin, nitrit, keton, ürobulin, ürobilinojen, PH,Dansite,Renk,yoğunluk,İltihap,taş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.
eGFRBöbreklerin süzme kabiliyetini ölçen bir testtir.
Karaciğer Fonksiyon Testleri (4 Adet Tahlil)
SGOT
(AST)
Sırasıyla kalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.
SGPT
(ALT)
Primer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.
Gama Glutamil Transferaz (GGT)GGT esas olarak böbrek, karaciğer ve pankreas kaynaklı bir enzimdir. Böbrekte dah yoğun olmasına rağmen genellikle karaciğer değerlendirilmesinde kullanılır.Karaciğer hastalıkları, Kolon ve göğüs kanserlerinin tanısı.
Alkalen Fosfataz
(ALP)
ALP Karaciğer ve kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde,Safra kesesi ,İntrahepatik ve extrahepatik kolestaz,siroz, hepatitler, infeksiyöz mononukleoz gibi karaciğer hastalıklarında Paget Hastalığı, metastatik kemik tümörleri, kemik kırıkları gibi durumlarda artarPankreas fonksiyonunu denetler.

 

Risk Faktörleri (6 Adet Tahlil)
Hs-CRP
(Hassas CRP)
Doku hasarı, infeksiyon, ya da akut inflamasyona neden olan çeşitli hastalık durumlarında CRP seviyeleri normalin üzerine çıkar.
CK
(Creatin Kinaz)
CK-MB
Yüksek duyarlıklı CRP ölçümlerinin aynı zamanda, kardiyovasküler hastalık riskini belirler. Kalp krizi ve inme riski belirleyici.CK; Kalp krizi,kas harabiyatı tanılarında kullanılır.Risk durumunda eklenir.CK-MB ;Akut kalp krizi(Akut Myokard infarktüs),kas harabiyatı tanılarında kullanılır.Risk durumunda eklenir.
Total PSA 
(Prostat) 
PSA Total 45 Yaş üstü erkeklerde uygulanır.Prostat bezi iltihabı ve prostat kanseri tanısında kullanılır. Amerikan Kanser Cemiyeti 45 yaş sonrası erkeklerde erken teşhis için digital rectal muayene ile birlikte PSA´yı önermektedir.
AmilazYüksek kan amilaz düzeyi pankreatitte(Pankreas iltihabı) meydana gelir. Ayrıca karın ağrısıyla ortaya çıkan bazı acil hastalıklarda, şiddetli şeker komasında, kabakulakta ve akciğer tümörlerinde.
LipazPankreas enzimidir.Yağları yakmamıza yarar,pankreatitler, safra kesesi koliti, strangüle veya enfarkte bağırsak, pankreas kist veya pseudokistleri ve peritonitlerde serum lipaz düzeyi artar.

 

Diabet Taraması (4 Adet Tahlil)
Açlık Kan ŞekeriDiyabet hastalığı tanısında kullanılır.Kan şekerimizi belirler. 
Hemoglobin A1CÜç aylık ortalama kan şekeri değerini gösterir.Gizli şeker hastalığını tesbit eder.
İnsulin Glukoz/İnsülin metabolizmasını düzenler,kan şekerimizi ayalar.
Home IR
(İnsulin Direnci)
 Kan şekerimizin ayarlanmasında, şişmanlamaya yol açan önemli bir faktör olan insülin direncimizi belirler.

 

Görüntüleme Tetkikleri ( 11 Adet Görüntüleme Tetkiki)
Karotis Vertebral     Doppler
(Renkli Doppler)                                                              
Beyine Giden Damarların Görüntülenmesi .Felç geçirme riskinin belirlenmesi,damar tıkanıklığı ve damarların daralmasının tespiti v.s.

Tüm Batın
Ultrasonu

(USG)                                                                                                                              

Tüm batında (karın) bulunan organlarımızın incelenmesi.Karaciğer,dalak,safra kesesi,safra yolları,böbrekler,pankreas,üriner sistem,yumurtalıklar,mesane,prostat v.s .Kum,taş kist gibi oluşumların teşhisi.


Üst Batın Ultrasonu
(USG)

 Üst Batında(karın ) bulunan  organların incelenmesi.                          
 Alt Batın Ultrasonu
(USG)

 
 Alt batında bulunan tüm organlarımızın incelenmesi

Akciğer Kalp Aort Filmi
(Grafisi)
 Akciğer Filmi Akciğer hastalıkları, Akciğerde tümör ve lezyon  belirlenmesi, zatürre ve verem gibi hastalıkların teşhisi.
EKG
(Elektrokardiografi) 
 EKG Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin incelenmesi, kalp  ritm bozuklukları,kalp krizi teşhisi.
Böbrek Ultrasonu
(USG)
 Böbrek organımızdaki kist ve taşların belirlenmesi,fizyolojisinin  incelenmesi
Karaciğer Ultrasonu(USG)

 Karaciğer yağlanması büyümesi,karaciğerde kist oluşımları ,fizyolojik değişikliklerin belirlenmesi.

Tiroid Ultrasonu (USG) Tiroid bezi ultrasonu,guatr hastalıklarının tanısı için uzman hekim  tarafından görüntülemesi gerçekleştirilir.
Prostat Ultrasonu(USG) Prostat bezinin incelenmesi,fonksiyonlarının belirlenmesi.
Dalak ve Pankreas Ultrasonu
(USG)
 Dalak ve Pankreas organlarımızın detaylı ultrasonografik olarak  incelenmesidir.
Profesör Doktor Değerlendirmesi
Prof. Doktor Değerlendirmesi                                                        


Sonuçlar Profesör Doktor tarafından değerlendirilir, gerekli izahat ve öneriler, tavsiyeler verilir, diyet gerekirse verilir, anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir. Normal bulgular varsa muayeneye yönlendirilmemektedir.

Vip ve Platin Checkup Paketlerimiz şu an Türkiye’deki en kapsamlı check up içeriğidir.
Check up için gelmeden önce tam 12 saat aç kalınması gerekmektedir. Kesinlikle 12 saat açlık önerilir. Akşam 21:00′den itibaren (katı, sıvı, alkol, sigara, ilaç v.s) hiçbir gıda ve madde alınmamalıdır. Saat 21:00 ile 24:00 arası sadece ihtiyaç karşılanması için su tüketilebilir. Gereğinden fazla su içilmemelidir. Ultrason öncesi idarara sıkışık olmanız gerekmektedir.